Habeler, haber
DOLAR
8,671 / 0,08
EURO
10,293 / 0,00
ALTIN
499,544 / 0,05
BİST
1.392,6 / 1,16
Güneşli
İstanbul: Güneşli
19°
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

2013 AKP-CHP-MHP-BDP’nin Yeni Anayasa Metni/Taslağı/Önerileri

2013 AKP-CHP-MHP-BDP’nin Yeni Anayasa Metni/Taslağı/Önerileri
Eklenme : 05 Nisan 2013 20:15    Güncelleme : 16 Eylül 2014 1:19    Okunma : 1420

a aa

2013 akp anayasa önerisi, mhp anayasa önerisi, chp anayasa önerisi, bdp anayasa önerisi metinleri yazıları..

AKP ANAYASA ÖNERİSİ

AK Parti, yeni anayasanın başlangıç, ”devletin şekli ve temel ilkeler” ile son hükümlere ilişkin önerilerini TBMM Başkanlığı’na sundu. AK Parti, kısa bir başlangıç metni kaleme aldı. Öneride; ”değiştirilemeyecek hükümler” maddesi yer almadı.  ”Türk Milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halk oylaması yoluyla kullanır” ifadesine yer verildi.

Yeni anayasanın ”başlangıç” metninde, ”Herkesin insan haysiyetinden kaynaklanan evrensel hak ve hürriyetlere sahip olduğu inancıyla her türlü ayrımcılığı reddeden, kültürel zenginliğimizin kaynağı olan etnik ve dini farlılıklarımıza saygı duyarak müşterek tarihimiz ve değerlerimiz etrafında birlikte yaşama arzusuyla hareket eden biz Türk Milleti; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayanan bu Anayasayı egemen irademizin ifadesi olarak kabul ve ilan ederiz” ifadesi yer aldı.

AK Parti; ”Devletin Şekli ve Temel İlkeleri” başlıklı bölümde, devletin şeklini, ”Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir”, Cumhuriyetin niteliklerini, ”Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” şeklinde tanımlıyor.

”Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti”ni düzenleyen maddede ise ”Türkiye Devleti ülke ve millet olarak bölünmez bir bütündür. Resmi dili Türkçe’dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı, İstiklâl Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır” önerisi yer alıyor.

AK Parti; ”Devletin temel amaç ve görevleri” başlıklı maddede, ”Devletin temel amaç ve görevleri, milletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal,
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” ifadesini önerdi.

AK Parti, ”Egemenlik” maddesinde, ”Egemenlik kayıtsız ve şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halk oylaması yoluyla kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz” şeklinde düzenledi.

Öneride; yasama yetkisi’nin TBMM’ye ait olduğu, yürütme yetkisinin Başkan tarafından kullanılacağı, yargı görevinin, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yerine getirileceği yer aldı.  AK Parti, ”Anayasa hükümlerinin bütün devlet organlarını ve kişileri bağlayacağı, kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı” ifadesini önerdi.

Mali, Ekonomik ve Sosyal Hükümler

Öneriye göre, kamu idarelerinin harcamaları ile kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, kanunla belirlenen esas, usul ve sürelere uygun olarak bütçelerle yapılacak. Bütçe Komisyonu, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısını, mali  yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunacak. Bütçe kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülüp, mali yılbaşına kadar karara bağlanacak. Mali yılbaşına kadar bütçe kanununun kabul edilmemesi halinde, bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki mali yıl bütçe kanunundaki hükümler uygulanacak. Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterecek. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarıları ile cari ve izleyen yılların bütçelerine mali yük getiren tasarı ve tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunlu olacak.

Merkezi yönetim kesin hesap kanunu tasarısı, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Bütçe Komisyonu tarafından TBMM’ye sunulacak. Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici ve tüketicileri koruyucu tedbirleri alacak, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi  önleyecek.  Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Başkan’a yetki verilebilecek.

Anayasanın değiştirilmesi oylaması gizli olmayacak

AK Parti’nin Anayasanın değiştirilmesi önerisinde; Anayasanın değiştirilmesinin TBMM üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak teklif edilebilmesi korunurken, Meclis üye tamsayısının en az beşte üç çoğunluğu ile kabul edilmesinde gizli oylama şartı kaldırılıyor. Başkan; Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları onaylayarak yayınlayabilecek veya veto edebilecek ya da halk oylamasına sunabilecek.

Başkan tarafından veto edilen kanun, Meclis tarafından üye tamsayısının beşte üçünün kararı ile halk oylamasına sunulabilecek. Meclis, veto edilen anayasa değişikliğine dair kanunu, üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse, Başkan bu kanunu onaylayarak yayınlayacak. Halk oylamasına sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabul edilmesi için geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekecek. CHP, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na anayasanın başlangıç, genel esaslar, mali ve ekonomik hükümler, çeşitli hükümler ve son hükümlere ilişkin taslağı sundu. CHP’nin Anayasa metni taslağında, “Türkiye Cumhuriyeti Ahalisi”, “Türk Ulusu, “laik Cumhuriyet”, “Türkiye” ifadeleri dikkat çekti. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve İzmir Milletvekili Rıza Türmen, TBMM’de Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sundukları anayasa taslağına ilişkin basın toplantısı düzenledi. CHP’nin taslak metninde “Başlangıç” bölümünde, “Türkiye Cumhuriyeti Ahalisi”, “Türk Ulusu, “laik Cumhuriyet”, “Türkiye” ifadeleri dikkat çekti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AHALİSİ

CHP’nin taslak metninde “başlangıç” bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Çatalhöyük’ten bu yana toprağı yoğurup, uygarlığı inşa eden, bin yıldır dostlukla yaşayan; Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Asya’dan, Mezopotamya’dan yollara düşen, Anadolu’da buluşan kadim uygarlıkların mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti Ahalisi;

Çanakkale’de, Sakarya’da, Afyon’da, ‘İstiklal Destanını’ dünyaya haykırmış, mazlum uluslara rehber olmuş; Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde her türlü ayrımcılığı reddederek, farklılıkları ve kültürel çoğulculuğu, ulusal bütünlük anlayışı içinde zenginliklerin kaynağı olarak kabul eden eşitlik anlayışıyla ve ‘Türk Ulusu’ adıyla;

İnsan onuruna, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, sosyal adalete, katılımcı ve çoğulcu demokrasi anlayışına dayalı laik Cumhuriyetin kurum ve kurallarını düzenleyen; tarihi ve kültürel mirasımızla çevre değerlerimizi koruma ve yaşatma amacı taşıyan bu Anayasayı ortak iradesi ile oluşturmuş; Köken, dil, cinsiyet, inanç ayrımı yapmaksızın, bize yadigar olan, ‘Türkiye’ adıyla andığımız bu güzel ülkeyi yurt edinmiş nesiller olarak; ‘Ay yıldızlı’ bayrak altında; Egemen irademizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘çağdaş uygarlık hedefi’ ile ‘ebedi barış idealine’ bağlılığımızın ifadesi olarak;

Seçilmiş Temsilcilerimizle birlikte, bu Anayasayı kabul ediyor, ilerleyen bilimin ışığında, sürekli değişen dünyanın gereklerine uygun olarak, yurttaşlar arasında dayanışma ve gönüllü birlikteliğe dayalı bir anlayışla;

Gelecek kuşakların özgürlüğü, huzur, refah ve mutluluğu için; Bu Anayasa’ya sahip çıkacakları ve meşruiyetini yitirmiş herkese karşı direnme hakkını kullanacakları inancı ile, gelecek kuşaklara emanet ve tevdi ediyoruz.”

CHP’nin taslak metninde “Genel Esaslar” bölümünde, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı ‘İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır” denildi. Taslak metinde Anayasanın 1 inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemeyeceği vurgulandı. Yasama yetkisinin Türk Ulusu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceği belirtilerek, “Yürütme görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir” denildi.

REFERANDUM DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK

“Son Hükümler” bölümünde Anayasanın değiştirilmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilmesi önerilerek şöyle denildi:

“Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun gizli oyuyla teklifi kabul eder. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulünde, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümler uygulanır.Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul eder. Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun halkoyuna sunulur. Anayasa değişikliği kanunu, toplam kayıtlı seçmenlerin ve oylamaya katılanların üçte ikisinin oyu ile kabul edilmezse reddedilmiş sayılır. Halkoyunda kabul edilen anayasa değişikliği kanunu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.Anayasanın bütünüyle değiştirilmesi dışında, konu itibariyle birbiriyle bağlantısı olmayan hükümler üzerinde ayrı oylamalar yapılır.Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde anayasa değişikliği yapılamaz.”

Taslak metin hakkında bilgi veren Atilla Kart, “Anayasa taslağının özü şu; bölge ayırımı yapmadan tüm Türkiye’yi kucaklayan Türkiye Cumhuriyetinin tüm yurttaşlarına hitap eden, eşit yurttaş algı ve olgusunu yaratan, bunun yanında Cumhuriyetin kazanımlarını sahip çıkan, çoğulcu, katılımcı, demokratik bir anayasayı inşa etmek gayreti içindeyiz” dedi.

Bir basın mensubunun, “Referanduma gitme koşulunu değiştiriyorsunuz” sözüne Kart, “Asgari katılım üçte iki diyoruz hem de katılanların gene asgari kabulü üçte iki diyoruz. Bunun yanında milli iradenin iğfal edilmemesi için, dayatmaya yapılmaması için anayasa değişikliklerinde konu başlıklarına göre ayrı ayrı oylama yapılmasını öneriyoruz. Torba Kanun uygulamasının anayasada da yapılmasını istemiyoruz” diye yanıtladı.

MHP ANAYASA ÖNERİSİ

MHP, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na anayasa önerilerini sundu. MHP’nin taslak metninde, Anayasanın 1’inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümlerinin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemeyeceği vurgusu yapıldı. MHP, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na anayasa önerilerini sundu. MHP’nin taslak metninde, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı ‘İstiklal Marşı’dır.BaşkentiAnkara’dır” denildi.

DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER

MHP’nin önerisinde, Anayasanın 1’inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümlerinin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez olduğu vurgulandı. MHP’nin önerisinde başlangıç bölümünde, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde yapılanKurtuluş Savaşı ile kurulan Türk Devleti’nin, ezelden beri hür yaşamış Türk Milleti’nin ve Aziz Türk Vatanı’nın ebediyen varlığı, bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete aidiyeti ilkeleri üzerinde inşa edilen bu Anayasa;

Türk vatandaşlarının insan şeref ve haysiyetine dayalı temel hak ve hürriyetlerini, herkesin hukuk önünde eşitliğini ve hiç kimseye hiçbir sebeple ayrımcılık yapılamayacağını hukuk devleti ve demokratik toplum düzeni gereklerine uygun olarak teyit eder. Bu anayasa özü ve sözü ile birlikte yorumlanır ve uygulanır.Bu anayasa, inşa ettiği kültür ve medeniyet değerleri ile insanlığın evrensel değerlerine katkıda bulunan Türk Milleti’nin gelecek nesillerine, milli birlik ve kardeşlik duygusuyla ve sadakatle bağlı kalmak üzere emanet edilir” denildi.

BDP ANAYASA ÖNERİSİ

BDP’nin Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunduğu anayasa öneri metninde, “Herkes, özel yaşamında ve kamusal makamlarla olan ilişkilerinde resmi dilin yanı sıra kendi anadilini kullanma hakkına sahiptir” denildi. BDP, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na anayasa önerisini sundu. BDP’nin önerİsinde “başlangıç” bölümünde, “Biz Türkiye Halkı, Bütün bireylerin ve halkların, evrensel insan hak ve özgürlüklerine sahip olduğu inancını taşıyoruz. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin eşit olduğunu kabul ediyoruz. Türkiye’de yaşayan tüm farklı kimlikler, kültürler, diller ve inançlar bu anayasanın güvencesi altındadır. Farklılıklarımızı, toplumsal bütünlüğümüzün harcı olarak görüyoruz” denildi.

“TÜRKİYE HALKININ KULLANDIĞI DİĞER ANA DİLLER BÖLGE MECLİSLERİNİN KARARIYLA İKİNCİ RESMİ DİL OLARAK KULLANILABİLİR”

BDP’nin önerisinde, “Devletin idari yapısı ademi merkezi sistem esasına göre düzenlenir” ifadesi dikkat çekti. BDP’nin önerisinde şu öneriler yer aldı: “Devletin bayrağı, şekli yasada belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı ‘İstiklal Marşı’dır. Başkenti, Ankara’dır. Devletin resmi dili, Türkçedir. Tüm vatandaşların resmi dili öğrenme görevi ve hakkı vardır. Türkiye halkının kullandığı diğer ana diller bölge meclislerinin kararıyla ikinci resmi dil olarak kullanılabilir. Herkes, özel yaşamında ve kamusal makamlarla olan ilişkilerinde resmi dilin yanı sıra kendi anadilini kullanma hakkına sahiptir. Devlet, ülkenin ortak kültürel mirasını oluşturan bütün dillere saygı duymak, dilleri korumak, dillerin kullanılmasını ve gelişmesini sağlamakla yükümlüdür.”

YASAMA YETKİSİ TBMM’YE VE BÖLGE MECLİSLERİNE

BDP’nin önerisinde yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ve bölge meclislerine ait olduğu belirtilerek, “Yürütme görevi, anayasa ve kanunlar çerçevesinde, ademi merkezi yönetim esaslarına uygun olarak Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve bölge başkanlıkları tarafından yerine getirilir” önerisi yapıldı.

SAVAŞ ZARARININ SAPTANMASI

BDP’nin anayasa metninde, “Özel Hükümler” başlığında, “Savaşın zararlarının saptanması, savaş yüzünden yerinden edilenlerin geri dönüşü ve ekonomik açıdan desteklenmesi, tahrip edilen yaşam alanlarının ve mayınlanan tarım arazilerinin iyileştirilmesi, zararların telafisi ve tazmini için bir meclis komisyonu kurulur. Komisyonun çalışma biçimi, oluşturuluşu, sivil toplumun katılımı tazmin telafi ve tespit yöntemleri ile bütçeden ayrılacak fon yasa ile düzenlenir” ifadesi yer aldı.

ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

BDP’nin önerisinde, Anayasanın değiştirilmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak teklif edilebileceği belirtilerek şöyle denildi:

“Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul’da iki defa görüşülür. Anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az beşte üç çoğunluğu ile kabul edilir. Üye tamsayısının beşte üçü ile üçte ikisi arasında bir çoğunlukla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyuyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilir. Cumhurbaşkanı, gerekligörürse bu kanunu halkoyuna sunabilir. Anayasa değişikliğinin halkoylamasına sunulacağı hallerde kanun Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazetede yayınlanır.”İLGİLİ HABERLER


SENDE YORUM YAP !
Bu Habere 1 Yorum Yapılmıştır.
 • turankose diyor ki ;
  22 Temmuz 2013 23:07

  sayin turkiye ak parti chp mhp bdp partiler cati koalisyonu hollanda yakin akraba aile topluluklari milletvekilleri turk vatandaslari olarak hak ve ozgurlukler yeni anayasanin 48 maddesi ve geri kalan hak ve ozgurlukler vatandasin son suratle buyuk mutlak cogunlukla cikarilan yasamalarin uygulanmasini istiyoruz cikarilan yeni anayasa kitapcigini istiyoruz turkiye cumhuriyeti vatandaslarinin hak ve ozgurlukleri hangi maddelerdir nelerdir alinan kararlar kamu oyuna anlatilsin halk bilgilendirilsin halkin onayina sunulsun halk aydinlatilsin sivil orgut kamu denetciligi halka yonelik kitapcik brosurler cikartilsin avrupa birligi uyum cercevesinde haklari nelerdir

 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • KÜLTÜR
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

GÜNÜN HABERLERİ

YAZARLAR

baslik