Habeler, haber
DOLAR
6,078 / %-0,31
EURO
6,824 / %-0,14
ALTIN
251,06 / %-0,74
BİST
86.072 / %1,74
Güneşli
İstanbul: Güneşli
21°
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

Muhasebe Uygulamalari Deneme Sinavi 1

Muhasebe Uygulamalari Deneme Sinavi 1
Eklenme : 08 Haziran 2009 11:14    Güncelleme : 08 Haziran 2009 11:14    Okunma : 1097

1) MUHASEBE UYGULAMALARI

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanter işlemlerinden biri değildir?

A) Kar ya da zararın bağlı kaydı

B) Unutulan işlemlerin kaydı

C) Gelir ve giderlerin dönemlerine göre ayrılması

D) Varlıkların ve borçların bilanço günündeki değerle değerlenmesi

E) Sonuç hesaplarının kar ve zarar hesabına devredilmesi

2) Dönem içinde Akbank ticari mevduat Hesabından çekilen para, yanlışlıkla Ziraat Bankası mevduat Hesabından çekilmiş gibi kaydedilmiştir.

Buna göre yapılan kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

A) Bankalar Hs./Ziraat Bankası

B) Bankalar Hs./Akbank

C) Kasa Hs.

D) Diğer olağandışı gelir ve karlar Hs.

E) Faiz gelirleri Hs.

————————-/———————–

3) D. Hazır

Değerler Hs. xx

İştirakten Temettü

Gelirleri Hs. xx

———————/—————————-

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Tahsil edilen kar paylarının kaydına

B) Tahsil edilebilir duruma gelmemiş kar paylarının kaydına

C) Geçmiş dönemde tahakkuk eden ve tahsil edilen kar paylarının kaydına

D) Tahakkuk eden kar paylarının iptal kaydına

E) Tahakkuk eden tahvil faizlerinin kaydına

4) İşletme şüpheli duruma düşen senetli alacağının tamamını tahsil etmiştir.

Daha önce şüpheli alacağı için kayda aldığı girdilerin iptal kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

———————————–/————————–

Şüpheli T. alacaklar

karşılığı Hs. xxx

Konusu kalmayan

karşılıklar Hs. xxx

——————————-/————————-

B)

Şüpheli T. alacaklar

karşılığı Hs. xxx

Şüpheli ticari

alacaklar Hs. xxx

—————————–/———————–

C)

———————————/—————————-

Karşılık giderleri Hs. xxx

Şüpheli ticari alacaklar

karşılığı Hs. xxx

Şüpheli ticari

alacaklar Hs. xxx

Alacak senetleri Hs. xxx

——————————-/————————-

D)——————————-/—————————-

Karşılık giderleri Hs. xxx

Şüpheli ticari alacaklar

karşılığı Hs. xxx

——————————-/———————–

E)

———————————–/————————

Şüpheli ticari

alacaklar Hs. xxx

Alıcılar Hs. xxx

——————————/————————

5) İşletmenin döneme ilişkin (A. cinsi mal alışları aşağıdaki gibidir:

Tarih Adet Br. Fiyat Tutar

1 Haziran 50 200.000 10.000.000

7 Haziran 30 210.000 6.300.000

16 Haziran 70 215.000 15.050.000

29 Haziran 50 220.000 11.000.000

İşletme stoklarını ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir ve dönem sonunda işletmenin stoklarında 90 birim (A. cinsi mal olduğu belirlenmiştir.

Bu bilgilere göre satılan malların maliyeti kaç TL’dir?

A) 18.450.000

B) 19.057.500

C) 21.256.500

D) 23.429.500

E) 23.292.500

6) Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen işletmenin, dönem sonunda Ticari Mallar Hs.nın borç tarafı toplamı 400 milyon TL, Y. satışlar Hs.nın alacak kalanı 300 milyon TL, Satıştan İadeler Hs.nın borç kalanı 20 milyon TL ve Satış İskontoları Hs.nın borç kalanı ise 30 milyon TL’dir. Dönem sonunda işletmenin stoklarında 200 milyon TL maliyetli mal olduğu belirlenmiştir.

Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış karı kaç TL’dir.

A) 250.000.000

B) 200.000.000

C) 150.000.000

D) 100.000.000

E) 50.000.000

7) İşletme 10 Eylül tarihinde 300.000.000 liraya bir binek oto almıştır. İşletme bu otoya normal amortisman oranı uygulanmaktadır. Normal amortisman oranı % 20 olduğuna göre 1. yıl ayrılacak amortisman tutarı kaç TL’dir?

A) 60.000.000

B) 20.000.000

C) 5.000.000

D) 300.000.000

E) 240.000.000

60.000.000 demirbaşa 30.000.000 amortisman ayrılmıştır. Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranını % 30 olarak belirlemiştir. Buna göre net aktif değer artışı ne kadardır?

A) 9.900.000

B) 8.100.000

C) 90.000.000

D) 9.000.000

E) 30.000.000

9) Borç Senetleri Hs.

500 542

Tasarruf değeri 35 TL ise yapılması gereken kayıt nedir?

A)

—————————/———————————

Borç Senetleri Reeskontu Hs. 7

Reeskont Faiz Geliri Hs. 7

————————-/——————————

B)

—————————–/——————————-

Reeskont Faiz Gideri Hs. 7

Alacak Senetleri

Reeskontu Hs 7

—————————-/—————————

C)

——————————–/—————————-

Borç Senetleri Hs. 7

Kasa Hs. 7

—————————–/————————–

D)

———————————/—————————-

Kasa Hs. 7

Borç senetleri Hs. 7

——————————/————————–

E)

———————————-/————————-

Borç senetleri Hs. 7

Bankalar Hs. 7

——————————-/————————-

10) Aşağıdaki hesaplardan hangisi gelir tablosu hesabıdır?

A) Gelecek aylara ait gelirler Hs.

B) Gelecek yıllara ait gelirler Hs.

C) Gelecek yıllara ait giderler Hs.

D) Faiz gelirleri Hs.

E) Gelir tahakkukları Hs.

11) İşletmenin gelecek aylara ait gelirler Hs.nda görülen gelirinin dönemin geliri olduğu belirlenmiştir. Buna ilişkin dönem sonunda yapılan kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) ——————————/————————–

Gelecek aylara

ait gelirler Hs. xxx

D. Olağan gelir ve

karlar Hs. xxx

—————————–/————————-

B) —————————–/—————————

D. Olağan gelir ve

karlar Hs. xxx

Kasa Hs. xxx

—————————–/————————-

C)——————————/————————–

Gelir tahakkukları Hs. xxx

D. Olağan gelir ve

karlar Hs. xxx

—————————–/————————-

D) —————————-/—————————-

Gelecek aylara ait

gelirler Hs. xxx

Gelecek yıllara ait

gelirler Hs. xxx

—————————-/————————–

E) —————————–/————————–

D. olağan Gelir ve

Karlar Hs. xxx

Gelecek aylara ait

gelirler Hs. xxx

—————————–/———————-

12) Sermaye artırımına giden anonim şirketlerde hisse senetlerinin nominal bedelin üzerinde bir bedelle çıkarılması durumunda ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Hisse senedi iptal kararları

B) Hisse senedi ihraç pirimleri

C) Kar yedekleri

D) Olağanüstü yedekler

E) Dönem net karı

13) İşletmenin ticari karı, 5.000 TL Belgesiz giderler 1.000 TL, Yatırım indirimi 1.000 TL, eksik değerlenen iktisadi kıymet 500 TL ise mali kar ne kadardır?

A) 5.500

B) 7.000

C) 7.500

D) 3.500

E) 6.000

14) Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Ortakların gerçek veya tüzel kişi olması

B) Kişisel emek ve ticari itibarın sermaye olarak kabul edilmemesi

C) Ticaret ünvanında ortaklardan birinin adının yer almasının zorunlu olması

D) Şirketin kurumlar vergisi mükellefi olması

E) Şirket sözleşmesinin oy çokluğu ile değiştirilebilmesi

————————-/————————-

15) Kasa Hs. xx

Ortaklardan

alacaklar Hs. xx

Ödenmemiş

sermaye Hs xx

————————-/————————

Yukarıda verilen kayıt niçin yapılmıştır?

A) Sermaye taahhüdünde bulunulmuştur.

B) Sermaye taahhüdü yerine getirilmiştir.

C) Sermaye taahhüdü kısmen yerine getirilmiştir.

D) Sermaye azaltılmıştır.

E) Ortaklara kar dağıtımı yapılmıştır.

16) Gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Limited şirket

B) Anonim şirket

C) Kollektif şirket

D) Aile anonim şirketi

E) Hisseli komandit şirket

17) “A” ve ortağı Kollektif Şirketinin sermayesi 200 milyon lira olup A’nın sermaye payı 50 milyon liradır. Şirketin döneme ait karı 50 milyon liradır ve kar dağıtımından önce sermaye paylarına %10 faiz hesaplanacak ve kalan kar ortaklar arasında eşit dağıtılacaktır.

Buna göre ortak A’nın alacağı kar payı kaç TL’dir?

A) 30.000.000

B) 35.000.000

C) 20.000.000

D) 15.000.000

E) 10.000.000

1 Zararın ortaklarının cari hs.na devri ile ilgili yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A) Ortaklardan alacaklar

B) Ortaklara borçlar

C) Kasa Hs

D) Dönem Net zararı Hs.

E) D. Olağandışı Gider ve Zararlar Hs.

19) Ali ve ortakları Komandit şirketinin sermayesi 125.000.000 lira olup komandite Ali’nin sermaye payı 50.000.000 ve komanditer Hülya’nın payı 25.000.000 liradır. Şirket dönem sonunda 50.000.000 lira kar elde etmiştir. Kar sermaye paylarıyla orantılı olarak dağıtılacaktır. Geçen yılın zararı nedeniyle komandite ortakların zarar payları 12.000.000 komanditer ortağın zarar payı ise 6.000.000TL’dir.

Bu durumda komanditer Hülya’nın kardan alacağı pay kaç TL’dir?

A) 10.000.000

B) 6.000.000

C) 4.000.000

D) 2.000.000

E) Kardan pay alamaz.

20) Anonim şirketin esas sözleşmesinde hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla TTK’nun sermayenin artırılması ile ilgili hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren ticaret siciline tescil edilmiş sermayeye ne ad verilir?

A) Esas sermaye

B) Kayıtlı sermaye

C) Nominal sermaye

D) Çıkarılmış sermaye

E) Ödenmemiş sermaye

21) Anonim şirketlerde, şirket kuruluşunun tamamlanmasının ardından blokenin çekilmesi durumunda yapılan kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

A) Bankalar / x bankası

B) Bankalar / y bankası

C) Bankalar / bloke paralar

D) Ödenmemiş sermaye

E) Kasa / bloke paralar

22) M” AŞ halka açık bir şirkettir. Şirkete ait bazı bilgiler şöyledir:

Ödenmiş sermaye: 10.000.000

Dönem karı: 5.000.000

Vergi ve fon tutarı: 1.600.000

Geçmiş yıllar zararı: 1.500.000

1. Tertip yedek akçe: 250.000

Bu bilgilere göre şirketin dağıtabileceği azami 1. Temettü tutarı kaç TL’dir?

A) 825.000

B) 950.000

C) 1.237.500

D) 1.444.000

E) 2.250.000

23) ———————-/————————–

Geçmiş yıllar karları Hs. xx

Ortaklara borçlar Hs. xx

Yasal yedekler Hs. xx

————————-/————————-

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Vergi ve fon payı karşılıklarının ayrılmasına

B) Dönem net karının geçmiş yıllara karına devrine

C) Dönem net karının dağıtımına

D) Geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesine

E) Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine

24) Limited şirketin sermaye artırımı esnasında katlandığı giderler hangi hesapta izlenir?

A) Kuruluş ve örgütlenme giderleri

B) Genel yönetim giderleri

C) Finansman giderleri

D) Pazarlama-satış ve dağıtım giderleri

E) Araştırma geliştirme giderleri

25) “O” Limited şirketinin ödenmiş sermayesi 3 000 000 lira ve dönem karı 1 milyon liradır. Aynı dönemde şirketin kanunen kabul edilmeyen giderleri 100 000 lira ve vergiden muaf gelirleri 600 000 TL’dir.

Bu bilgilere göre I. Tertip yedek akçe tutarı kaç TL’dir?

A) 20.000

B) 30.000

C) 40.000

D) 50.000

E) 65.000

26) Tasfiye sürecine girmiş “y” limited şirketi 400 milyon TL maliyetli, 80 milyon birikmiş amortismanı olan demirbaşı 300 milyon TL satmıştır.

Buna ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) ———————–/—————————-

Kasa Hs. 300

Bir. Amortisman Hs. 80

D. Olağandışı gider ve

zararlar Hs. 20

Demirbaş Hs. 400

———————–/————————–

B) ———————–/————————–

Kasa Hs. 400

Demirbaş Hs. 400

———————–/————————-

C) ————————/————————-

Kasa Hs. 320

Bir. Amortisman 80

Demirbaş Hs. 400

————————/————————

D) ————————–/———————–

Kasa Hs. 400

D. Olağandışı gelir ve

kar Hs. 20

Bir. Amortisman Hs. 80

Demirbaş Hs. 300

—————————/———————-

—————————-/———————

E)

Demirbaş Hs. 400

Kasa Hs. 400

————————–/———————–

27) Yasada veya ana sözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile bir şirketin kendiliğinden faaliyet ortamının sona erdirilmesine ne ad verilir?

A) Dağıtma

B) Dağılma

C) Fesih

D) Birleşme

E) Tür değiştirme

——————–/————————–

2 Bankalar Hs. 310.000.000

Olağandışı gider ve

zararlar Hs. 40.000.000

Alacak senetleri Hs.350.000.000

————————–/————————-

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Senetli alacağın peşin değeri üzerinden tahsiline

B) Senetli alacağın satıcıya ciro edilmesine

C) Senedin protesto edilmesine

D) Senetsiz alacağa karşılık senet alınmasına

E) Senetli alacağın yenilenmesine

29) Aşağıdaki şirketlerden hangisi birleşemez?

A) A Kollektif – B Kollektif

B) C Kollektif – D Limited

C) E Kollektif – F Komandit

D) X Limted – Y Limited

E) A. AŞ – Z. AŞ

30) Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktifi düzenleyici hesap niteliğinde değildir?

A) Birikmiş Amortismanlar Hs.

B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.

C) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs.

D) Menkul Kıymetle Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs.

D –
2. B –
3. B –
4. A –
5. E –
6. C –
7. B –
8. D –
9. A –
10. E –
11. A –
12. B –
13. A –
14. C –
15. C –
16. C –
17. C –
18. A –
19. C –
20. B –
21. C –
22. C –
23. C –
24. B –
25. D –
26. A –
27. B –
28. A –
29. B –
30. E –Bu habere hiç yorum yapılmamış. ilk yorum yapan sen ol !
 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • KÜLTÜR
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

GÜNÜN HABERLERİ

YAZARLAR

baslik